Juridische mededelingen

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die fysiek bekwaam is in de zin van de artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of een rechtspersoon die de locatie bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
Diensten en services: campinglapierreverte.com ter beschikking gesteld aan klanten:

Inhoud: alle samenstellende elementen van de informatie die aanwezig is op de site, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna “Informatie” genoemd die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden bewaard door campinglapierreverte.com voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of niet, de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen waarop zij van toepassing is” (artikel 4 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonlijke gegevens”, “betreffende persoon”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

 

1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie, wordt voor gebruikers van de website campinglapierreverte.com de identiteit van de verschillende belanghebbenden in de context van de realisatie en de follow-up ervan duidelijk gemaakt:

Eigenaar: Camping la Pierre verte Aandelenkapitaal van 68 000 € BTW-nummer: FR62 448 766 766 – 1880 RD4 83600 Fréjus Publicatiemanager: Giraud Sandrine com@campinglapierreverte.com

De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Webmaster Styleo: communicatiebureau – julien.dezitter@styleo.fr

Gastheer: Titan Datacenter – 1210 Chem. de la Plaine, 06250 Mougins

Functionaris gegevensbescherming: Sandrine Giraud – com@campinglapierreverte.com.

 

2 Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten.

De Site vormt een geesteswerk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Code van Intellectuele Eigendom en de van toepassing zijnde internationale voorschriften. De Klant mag op geen enkele manier de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, toewijzen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de site campinglapierreverte.com impliceert volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, en gebruikers van de site campinglapierreverte.com worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door campinglapierreverte.com, die vervolgens tracht de gebruikers op de hoogte te brengen van de data en tijden van de interventie. De website campinglapierreverte.com wordt regelmatig bijgewerkt door deverantwoordelijke van campinglapierreverte.com. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke mededelingen op elk moment worden gewijzigd: dit houdt echter in dat de gebruiker wordt gevraagd ze zo veel mogelijk te raadplegen en kennis van te nemen.

 

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website campinglapierreverte.com is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. campinglapierreverte.com streeft ernaar om op de website campinglapierreverte.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor nalatigheden, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt die deze informatie verstrekken.

Alle informatie die wordt vermeld op de website campinglapierreverte.com wordt gegeven als een indicatie en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website campinglapierreverte.com niet uitputtend. Zij is onderhevig aan wijzigingen nadat zij online is gezet.

 

4. Contractuele beperkingen van de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente uitrusting die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is. De website campinglapierreverte.com wordt gehost door een aanbieder op het terratorium van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Het doel is om een ​​service te bieden die het beste niveau van bereikbaarheid garandeert. De gastheer garandeert continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich echter het recht voor de hostingdienst voor de kortst mogelijke perioden te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, voor de verbetering van zijn infrastructuur, het falen van zijn infrastructuur of als de Diensten en Services abnormaal geacht verkeer genereren.

campinglapierreverte.com en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het Internet, telefoonlijnen of hardware en telefonie met name in verband met overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server worden verhinderd.

 

5. Intellectuele eigendom en namaak.

campinglapierreverte.com is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de website te gebruiken, met name tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of sommige elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of werkwijzen, is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande toestemming van: campinglapierreverte.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of één van de elementen ervan wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code van Intellectueel Eigendom.

 

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

campinglapierreverte.com treedt op als uitgever van de site. campinglapierreverte.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de inhoud die het publiceert.

campinglapierreverte.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij de toegang tot de website campinglapierreverte.com, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoen aan niet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij het ontstaan van een bug of een incompatibiliteit.

campinglapierreverte.com kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte gevolgschade (waaronder bijvoorbeeld een verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeien uit het gebruik van de site campinglapierreverte.com Interactive ruimtes (gelegenheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. campinglapierreverte.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Indien nodig campinglapierreverte.com behoudt zich ook het recht voor om de verantwoordelijke gebruiker civiel en/of strafrechtelijke te vervolgen, vooral in gevallen van een bericht van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

 

7. Beheer van persoonsgegevens.

De klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet inzake gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het maken van het persoonlijke account van de gebruiker en de navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens: Giraud Sandrine, AVG-verantwoordelijke.campinglapierreverte.com wordt vertegenwoordigd door Giraud Sandrine, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die worden verzameld, gaat campinglapierreverte.com ermee akkoord zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen. In het bijzonder is het haar taak om aan de klant de doelstellingen van de verwerking van gegevens duidelijk te maken en haar prospests en klanten volledige informatie te verschaffen, na het verzamelen van hun toestemmingen, over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register bij te houden van de verwerkingen als zodanig. Elke keer dat campinglapierreverte.com persoonsgegevens verwerkt, neemt campinglapierreverte.com alle redelijke maatregelen om de juistheid en actualiteit van de persoonsgegevens met betrekking tot de doelstellingen waarvoor campinglapierreverte.com ze verwerkt, te garanderen.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

campinglapierreverte.com kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • Om navigatie op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van diensten en services die door de gebruiker zijn besteld: login en gebruik van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, etc.
 • Ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking …): computerhardware gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • Ter verbetering van de navigatie op de site: login- en gebruiksgegevens
 • Om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op campinglapierreverte.com: e-mailadres
 • Om communicatiecampagnes uit te voeren (sms,, mail): telefoonnummer, e-mailadres

campinglapierreverte.com maakt geen commercieel gebruik van uw persoonsgegevens die enkel worden gebruikt voor zover nodig voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en oppositie

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van campinglapierreverte.com de volgende rechten:

 • Recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), het bijwerken, de volledigheid van de gegevens van de gebruiker, het afschermen of het wissen van gegevens van gebruikers met een persoonlijk karakter (artikel 17 van AVG) wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig, twijfelachtig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is.
 • Recht om toestemming op elk gewenst moment in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • Recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)
 • Recht van verzet tegen de verwerking van de gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
 • Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die de Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • Het recht om het verwijderen van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie campinglapierreverte.com de gegevens moet doorgeven (of niet) die eerder werd aangewezen.

 

Zodra campinglapierreverte.com kennis heeft genomen van het overlijden van een gebruiker en het ontbreken van instructies, neemt campinglapierreverte.com het op zich om de gegevens te vernietigen, tenzij deze gegevens bewaard moeten worden als bewijsmateriaal of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als de gebruiker wil weten hoe campinglapierreverte.com gebruik maakt van zijn persoonsgegevens, wil vragen om correctie of voor verzet tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker contact opnemen met campinglapierreverte.com door te schrijven naar het volgende adres:

Camping la Pierre Verte in Sandrine Giraud. 1880, RD4 83600 Frejus

In dit geval moet de Gebruiker de persoonsgegevens aangeven die hij/zij op campinglapierreverte.com wil corrigeren, bijwerken of verwijderen door zich exact te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om het verwijderen van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die wettelijk zijn opgelegd aan campinglapierreverte.com, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van campinglapierreverte.com een ​​klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoons

Het is campinglapierreverte.com verboden informatie verzameld van klanten te verwerken, op te slaan of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat erkend wordt als “niet passend” door de Europese Commissie zonder vooraf de klant te informeren. campinglapierreverte.com is echter vrij in het kiezen van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat voldoende garanties geleverd worden met betrekking tot de eisen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG: No. 2016-679 ).

campinglapierreverte.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegde personen worden meegedeeld. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van campinglapierreverte.com, moet zij de klant onmiddellijk zo snel mogelijk informeren en hem op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt campinglapierreverte.com geen “gevoelige gegevens”.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen uitsluitend worden verwerkt door dochterondernemingen van campinglapierreverte.com en onderaannemers (serviceproviders), alleen om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdhedenn en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de belangrijkste personen die mogelijk toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van campinglapierreverte.com voornamelijk de personeelsleden van onze klantenservice.

7.5 Typen verzamelde gegevens

Over de gebruikers van de website campinglapierreverte.com verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst, en ze worden bewaard gedurende maximaal 36 maanden na afloop van de contractuele relatie:

Naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer

campinglapierreverte.com verzamelt bovendien informatie waarmee de gebruikerservaring verbeterd kan worden en adviezen binnen een context kunnen worden gegeven:

Navigatiegegevens om gepersonaliseerde services te bieden en om statistieken voor het publiek te genereren. (Google Analytics, Facebook)

Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 36 maanden na het einde van de contractuele relatie.

 

8. Melding van een incident

Welke inspanningen ook worden geleverd, is geen enkele methode van overdracht over internet en geen enkele elektronische opslagmethode volledige veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Als wij in kennis gesteld worden van een inbreuk op de veiligheid, zullen wij de betreffende gebruikers waarschuwen zodat zij geschikte maatregelen kunnen treffen. Onze procedures om een incident te melden houden rekening met de wettelijke verplichtingen, zoals die gelden op nationaal en Europees niveau. Wij verbinden ons om onze klanten volledig te informeren over alle vragen betreffende de veiligheid van hun account en hen alle noodzakelijke informatie te verschaffen om te helpen hun eigen reglementaire verplichtingen wat betreft de mededelingen na te leven.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site campinglapierreverte.com wordt openbaar gemaakt achter de rug van de gebruiker om, noch uitgewisseld, overgestuurd, overdragen of verkopen op ongeacht welke drager een derden. Alleen in het geval van overname van campinglapierreverte.com en haar rechten maakt de overdracht van deze informatie aan de eventuele koper mogelijk, die op zijn beurt aan dezelfde verplichting zal voldoen van opslag en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen maakt campinglapierreverte.com gebruik van netwerken beschermd door standaard software, zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoord.

Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt campinglapierreverte.com alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekst internetlinks “cookies” en tags (“tags”)

De website campinglapierreverte.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van campinglapierreverte.com. campinglapierreverte.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site deze cookies mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk gewenst moment uitschakelen dankzij de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Services die door de site worden aangeboden, mogelijk beperkt of onmogelijk maakt.

9.1. “Cookies”

 

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna “cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. De cookies vormen geen enkel risico op schade aan de computer van de gebruiker.

 

campinglapierreverte.com kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s of de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan

Doordat Cookies de navigatie en/of het verlenen van diensten die worden aangeboden door de site vergemakkelijken, kan de gebruiker zijn browser configureren om te kunnen beslissen om de manier waarop cookies op de computer worden opgeslagen te accepteren of, daarentegen, dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun afzender. De gebruiker kan zijn browser ook zodanig configureren dat de acceptatie of afwijzing van cookies hem van tijd tot tijd wordt voorgesteld, voordat een cookie op zijn computer kan worden opgeslagen. campinglapierreverte.com informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteit van zijn browsersoftware niet geheel beschikbaar is.

Als de Gebruiker de opslag van Cookies op zijn computer of in zijn browser weigert, of als de Gebruiker de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en zijn ervaring op de Site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer campinglapierreverte.com of één van haar providers, met het oog op de technische compatibiliteit, het type browser gebruikt door de computer, de taalinstellingen en het display of land waarin de computer verbinding heeft met het internet niet kan herkennen.

Eventueel wijst campinglapierreverte.com alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen gerelateerd aan verminderde werking van de site en diensten die eventueel worden aangeboden door campinglapierreverte.com als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker, (ii) de onmogelijkheid voor campinglapierreverte.com om cookies op te slaan of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die aangeeft hoe de gebruiker zijn wensen voor cookies kan veranderen.

De gebruiker kan op elk moment ervoor kiezen om zijn wensen wat betreft cookies kenbaar te maken en te wijzigen. campinglapierreverte.com kan bovendien een beroep doen op de diensten van externe providers om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die wordt beschreven in deze sectie.

Tenslotte, door te klikken op de icoontjes behorend bij de sociale netwerken Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram en Google Plus en die voorkomen op de site van

Deze soorten cookies worden alleen op uw computers geplaatst als u hiermee instemt, door uw navigatie op de website of de mobiele applicatie van campinglapierreverte.com voort te zetten. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming herroepen dat campinglapierreverte.com dit soort cookies plaatst.

Artikel 9.2. TAGS (“TAGS”) INTERNET

 

campinglapierreverte.com kan af en toe internettags gebruiken (ook wel “tags” of actietags, één-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) via een partner gespecialiseerd in webanalyse-specialist die zich waarschijnlijk in het buitenland zal bevinden (en daar de betreffende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker zal opslaan).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waardoor gebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s ervan.

Dankzij deze technologie kan campinglapierreverte.com de reacties van bezoekers op de site en de effectiviteit van haar acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van de site. van deze site door de gebruiker.

De externe provider kan dankzij deze tags eventueel informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit van de Site samenstellen ter attentie van campinglapierreverte.com en andere diensten aanbieden met betrekking tot het gebruik ervan en van internet.

 

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site campinglapierreverte.com is onderworpen aan de Franse wetgeving. Afgezien van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt het tot exclusieve jurisdictie gemaakt bij de bevoegde rechtbank in Fréjus.